20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมรส.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 61มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง

มรส.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 61มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

เมื่อวานนี้(4 มี.ค.62)คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์4 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคณะกรรมได้ให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี2561 ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินและถือเป็นเรื่องดีที่มีการประเมินเพราะจะได้นำคำชี้แนะและข้อเสนอไปกําหนดทิศทางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและเจตนารมณ์ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าในด้านคุณภาพมาตราฐานการศึกษาที่แท้จริง

 

 

 

 

 

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 42 ครั้ง

Engine by shopup.com