20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความ“สุรเชษฐ์” ปลื้ม กศน. ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนได้ตามเป้า

“สุรเชษฐ์” ปลื้ม กศน. ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนได้ตามเป้า

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการตั้งแต่สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาของ กศน. โดยเฉพาะ ครู กศน.ตำบล ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ มีผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานการจัดงานแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 ของสำนักงาน กศน. ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ภายใต้กรอบหลักในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทั้ง 10 เรื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการชุมชนต้นแบบ ในทุกระดับตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ และขยายไปยังระดับตำบล รวมถึงยังมีการบริหารจัดการพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบเพื่อความยั่งยืน  ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้สถาบัน กศน.ภาค เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ และให้เป็นหน่วยประสานข้อมูล ติดตามนิเทศการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. อีกทางหนึ่ง โดยให้มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง  เพราะทุกเรื่องล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งสิ้น

 

 

 


หลังจากทำงานมาครบวาระ 1 ปีแล้ว ตามที่ได้กำหนดนโยบายว่า  ให้มีชุมชนต้นแบบตามโครงการดังกล่าว  วันนี้มีการคัดเลือกขึ้นมาตำบลละ  1 ชุมชน จำนวน 8,000 กว่าชุมชน ตนได้มอบนโยบายการทำงานให้มีการขยายต่อไปให้ตำบลหนึ่งอาจจะมีชุมชนที่มากกว่า 1 ชุมชน ในการที่จะเป็นต้นแบบได้  เพราะ โครงการไทยนิยมยั่งยืนมีเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ทั้งหมด ในแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีความโดดเด่นหรือมีศักยภาพ ในเรื่องต่าง ๆ  แตกต่างกัน จึงสามารถเพิ่มเติมได้ในห้วงต่อไปก็จะเป็นวิธีการหนึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาต่าง ๆ เกิดขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า จึงได้มอบหมายงานในส่วนของ กศน.ที่จะดำเนินการขยายผลต่อไป อาทิ โครงการรักการอ่านในพื้นที่ห่างไกล  รณรงค์ที่จะให้พัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาภาษาไทยที่ทำงานได้ผลดีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ขยายไปสู่พื้นที่ห่างไกลไปตามชายแดนชายขอบด้วย

 

 

 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการนำประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ทั้งเด็กจบใหม่ และเรื่องเด็กลาออกกลางคันที่ทำงานได้ผลดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ห่างไกลทั่วประเทศได้ผลดีมาโดยลำดับ  จึงให้สานต่อให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และในการทำงานที่หมดห้วงเวลาไปครึ่งปีของงบประมาณเป็นลักษณะของการทบทวนอดีต พัฒนา ปัจจุบันและสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในอนาคตต่อไป

 

 

 นายศรีชัย พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561 ของสำนักงาน กศน. ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการพัฒนาต่อยอด การนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากผู้แทนสำนักงาน กศน. ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนต้นแบบ  การมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนต้นแบบในระดับอำเภอ และระดับตำบล 8,352 ชุมชน ให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัด รวม 77 จังหวัด  โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดงาน พร้อมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

09 มีนาคม 2562

ผู้ชม 264 ครั้ง

Engine by shopup.com