20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 13 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 13 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 


 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง

ตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ปฏิบัติราชการที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง
6. สถาบันชีววัตถุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
8. สำนักยาและวัตถุเสพติด จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป


2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาราค หรือ
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงิน การธนาคาร ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป


4. ตำแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงานและวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ" ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 มีนาคม 2562

ผู้ชม 214 ครั้ง

Engine by shopup.com