22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 18-22 มี.ค. 62

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 18-22 มี.ค. 62

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 มีนาคม 2562

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com