20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 7-21 มี.ค. 62

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 7-21 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงานฝ่ายเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี


2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงาน งานบัญชีสำนักงานและเหล่ากาชาด ฝ่ายบัญชี สำนักงานการคลัง
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป


3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติ
- คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป


4. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้
- คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง มัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารดิจิตอล การออกแบบสื่อสาร นฤมิตศิลป์
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี


5. นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงาน งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี


6. นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงาน กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี


7. เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร 1-4 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงาน งานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างวิทยุ ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาทางการสื่อสาร ทางสัญญาณวิทยุ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี


8. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงาน กลุ่มงานแบ่งบรรจุวัคซีน ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี


9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th > สมัครงาน > ใบสมัครออนไลน์ > ตำแหน่งที่สมัคร > ฝ่าย > กลุ่มงาน/หน่วยงาน > สำนักงาน > สถานะของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 มีนาคม 2562

ผู้ชม 425 ครั้ง

Engine by shopup.com