20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ 18-26 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ 18-26 มี.ค. 62

 

 

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการจัดการทั่วไปหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตร์บัณฑิต คหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ทุกสาขา


4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ทุกสาขาวิชา


6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์


7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ การวางแผน สถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหาร


8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สถิติ รัฐศาสตร์


9. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชา พาณิชยศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีทางด้าน IT


10. ตำแหน่งบุคลากร กองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์


11. ตำแหน่งนิติกร กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์


12. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง(งานบัญชี) จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิตหรือวุฒิที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี สาขา การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี


13. ตำแหน่งวิศวกรโยธา กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
- วศ.บ., ค.อ.บ., อส.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ


14. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
- วศ.บ., ค.อ.บ., อส.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ


15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง www.rmutk.ac.th หรือ www.personnel.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 มีนาคม 2562

ผู้ชม 107 ครั้ง

Engine by shopup.com