20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมรส.จับมือ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ จัดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 62

มรส.จับมือ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ จัดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 62

 

 


 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562” เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2562ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย

 

 

 
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในเปิดโครงการ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการและกล่าวว่า “คุณสมบัติแรกของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติคือ การมีจิตอาสา คิดว่านักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติเบื้องต้นนี้ ซึ่งกองทัพเองก็มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งสามารถส่งนักศึกษา อาสาสมัครมูลนิธิและภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปฝึกงานที่กองทัพฯ ได้”

 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เป็นโครงการ“รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562” เป็นโครงการที่ดีถือเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีความพร้อมในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะรองรับกับความท้าทาย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติได้ร่วมจัดบูทจัดนิทรรศการการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ภายใต้สาระสำคัญ คือ “การย้อนรอยพายุโซนร้อนปาบึก” การเข้าร่วมฝึกทักษะการกู้ชีพ กู้ภัย ระบบการจัดการฉุกเฉิน การฝึกซ้อมจากสถานการณ์จำลอง และการร่วมวิ่งมาราธอน “วิ่งสู้ภัย@011”

 

 

 

 นายอุดม เพชรคุต กล่าวว่า โครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 เป็นการบูรณาการร่วมกันในการป้องกัน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนในสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน บนฐานความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมในระดับประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างมูลนิธิ และสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ และระบบการเข้าทำงานตามหลัก การบัญชาการเหตุการณ์ในการกู้ภัย บรรเทาภัย สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้แก่อาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศลเพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 มีนาคม 2562

ผู้ชม 65 ครั้ง

Engine by shopup.com