26 มีนาคม 2562

ดูบทความกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 15 มี.ค. 62

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 15 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานต้อนรับ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


2. นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


3. นักวิชาการพัสดุ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


4. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน) (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


5. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน) (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


6. วิศวกรควบคุมคุณภาพ (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


7. ประติมากร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


8. นายช่างหล่อ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


9. ช่างฝีมือ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 10 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


10. นายช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


11. ช่างทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


12. นายช่างเครื่องกล (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


13. ช่างประณีตศิลป์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


14. พนักงานรับโทรศัพท์ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)


15. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


16. ช่างทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


17. ช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 7 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


18. ช่างฝีมือ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 26 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


19. พนักงานห้องปฏิบัติ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


20. นายประตูกษาปณ์ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


21. ช่างกษาปณ์ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักกษาปณ์
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


22. พนักงานนำชม (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


23. นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


24. บรรณารักษ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


25. นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


26. นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


27. ภัณฑารักษ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


28. ภัณฑารักษ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี


29. ช่างศิลป์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


30. ช่างศิลป์ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


31. พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


32. พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


33. พนักงานขาย (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


34. พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


35. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


36. พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


37. พนักงานทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


38. พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


39. พนักงานทั่วไป (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


40. พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


41. นักวิชากาาตรวจสอบภายใน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service" แบนเนอร์ "รับสมัครงานออนไลน์ job online" หรือ https://treasury.thaijobjob.com

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 มีนาคม 2562

ผู้ชม 358 ครั้ง

Engine by shopup.com