20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความแกนนำ 4 หมู่บ้าน ร่วมเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แกนนำ 4 หมู่บ้าน ร่วมเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

 

 

 

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” แก่ตัวแทนแกนนำชุมชนท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน (บ้านมอญ อำเภอสันกำแพง, บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง, บ้านช่อแล อำเภอแม่แตงและบ้านปางมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 หมู่บ้านจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยว ประเภทและลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถคิดคำนวณต้นทุนและราคาโปรแกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถออกแบบโปรแกรมกิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม นำไปเผยแพร่และการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

12 มีนาคม 2562

ผู้ชม 47 ครั้ง

Engine by shopup.com