27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เม.ย.62

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เม.ย.62

 

 

 

 

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักงบประมาณและการเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร การคลัง ทางบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2. นักบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บัญชี


3. นักการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


4. นักประชาสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


5. นิติกร
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ)


6. บุคลากร
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บัญชี การเงิน


7. วิศวกร
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- นครหลวง และปริมณฑล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ โยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)


8. นักคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- นครหลวง และปริมณฑล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information, System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Engineering หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. วิศวกร / นักคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- นครหลวง และปริมณฑล
- ภูมิภาค

- จังหวัดอุทัยธานี
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดชัยภูมิ
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดลำปาง
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดราชบุรี
- จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดตรัง
- จังหวัดกระบี่
- เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- มาบตาพุด จังหวัดระยอง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information, System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Engineering หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


10. วิศวกร / นักคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- นครหลวง และปริมณฑล
- ภูมิภาค

- จังหวัดอุทัยธานี
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดชัยภูมิ
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดลำปาง
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดราชบุรี
- จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดตรัง
- จังหวัดกระบี่
- เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- มาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information, System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Engineering หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. นักบริหารผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


2. นักบริหารงานขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- นครหลวง และปริมณฑล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


3. นักบริหารงานพาณิชย์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- ภูมิภาค

- จังหวัดสกลนคร
- จังหวัดมุกดาหาร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


4. นักบริหารงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
- นครหลวง และปริมณฑล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


5 . นักฝึกอบรม
สถานที่ปฏิบัติงาน
- นครหลวง และปริมณฑล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์


6. นักสนับสนุนการขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา


7. นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงานทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 และดำเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ให้ผู้สมัครเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครในระบบสมัครงานได้ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
3. ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัคร ให้แจ้งชื่อ/เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่งทาง e-mail ไปที่ tothuman@tot.co.th ภายในวันที่ประกาศรับสมัคร
4. กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490-2, 02-505-1586-7 (คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณณัฐนิชา)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

15 มีนาคม 2562

ผู้ชม 4108 ครั้ง

Engine by shopup.com