18 มิถุนายน 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค) ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 7 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน) (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค) ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
8. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์)

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการสถิติศาสตร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com หัวข้อ "การสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน" ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

02 เมษายน 2562

ผู้ชม 869 ครั้ง

Engine by shopup.com