21 มิถุนายน 2562

ดูบทความกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 9-18 เม.ย. 62

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 9-18 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืชทิยา หรือสาขาวิชาเทคโนโชยีชีวภาพ


5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ "สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน" หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน" ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 936 ครั้ง

Engine by shopup.com