14 ธันวาคม 2562

ดูบทความกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 เม.ย. 62

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3. พนักงานวางผังเมือง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทงการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมืองทางการวาแงผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

4. พนักงานวิศวกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5. พนักงานเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
- ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

6. พนักงานช่างไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือผู้เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างไม้เป็นอย่างดี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 596 ครั้ง

Engine by shopup.com