14 ธันวาคม 2562

ดูบทความสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 9 เม.ย. - 1 พ.ค. 62

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 9 เม.ย. - 1 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางบริหารธุรกิจ ทางพณิชยการ ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป ทางการตลาด ทางการเลขานุการ และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหนงเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 418 ครั้ง

Engine by shopup.com