14 ธันวาคม 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 18-24 เม.ย. 62

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 18-24 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

2. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัดกองบริหารกางลงทุน 5

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

3. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มการประชุม สำนักงานเลขาธิการ จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มบัตรส่งเสริม สำนักงานเลขาธิการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) สาขาวิชาการจัดการ
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
4) สาขาวิชาการตลาด
5) สาขาวิชาการบัญชี

(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

4. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัดศูนย์บริการลงทุน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
2) สาขาวิชาพาณิชยการ
3) สาขาวิชาการจัดการ
4) สาขาวิชาการเลขานุการ
5) สาขาวิชาธุรกิจบริการ
6) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7) สาขาวิชาการโรงแรม

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ในหัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ www.boi.go.th หัวข้อ "ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ" ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 348 ครั้ง

Engine by shopup.com