18 มิถุนายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เม.ย. 62

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 10,430 บาท


2. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 13,800 บาท


3. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
สังกัดสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ประปา) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 13,800 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถ Download ใบสมัครที่เว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึงกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสั่งจ่ายธนาณัติในนามนางสาวสมลรัตน์ แสนใจงาน ปณ.ช้างเผือก 50302

2. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0-5388-5335

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com