18 มิถุนายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 1-17 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 1-17 เม.ย. 62

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สายสนับสนุน
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการได้

2. นิติกร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
- มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการได้


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ตามไฟล์แนบ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 96 ครั้ง

Engine by shopup.com