21 มิถุนายน 2562

ดูบทความสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 17- 23 เม.ย. 62

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 17- 23 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 90 วัน


2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 90 วัน


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเท่านั้น สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เลขที่ 164 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 เมษายน 2562

ผู้ชม 773 ครั้ง

Engine by shopup.com