21 มิถุนายน 2562

ดูบทความสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 17-28 เม.ย. 62

สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 17-28 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ส่วนกลางหรือเขตพื้นที่) จำนวน 3 อัตรา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษใช้ในงาน

2. นิติกร (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษใช้ในงาน

3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษใช้ในงาน


กลุ่มงานเทคนิค
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถในการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่


กลุ่มงานบริการ
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการและสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษใช้ในงานวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์สำนักงบประมาณ ที่ http://www.bb.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 " หรือ https://bb.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคคสอบ ตามไฟล์แนบ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 เมษายน 2562

ผู้ชม 325 ครั้ง

Engine by shopup.com