18 มิถุนายน 2562

ดูบทความสถาบันการพลศึกษา รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 125 อัตรา ตั้งแต่ 17-28 เม.ย. 62

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 125 อัตรา ตั้งแต่ 17-28 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 10 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
- วิทยาเขตตรัง จำนวน 2 อัตรา
- วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตยะลา จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตยะลา จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววทิยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตยะลา จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตยะลา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

7. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 15 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 5 อัตรา
- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา
- วิทยาเขตตรัง จำนวน 3 อัตรา
- วิทยาเขตยะลา จำนวน 4 อัตรา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

8. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

9. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการ จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

10. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา จำนวน 10 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน 3 อัตรา
- วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 2 อัตรา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

11. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตยะลา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

12. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 3 อัตรา
- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จำนวน 2 อัตรา
- วิทยาเขตยะลา จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

13. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

14. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

15. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

16. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬากรีฑา

 

17. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 6 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชัยภูมิจำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาว่ายน้ำ

 

18. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล

 

19. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาวอลเลย์บอล

 

20. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬายิมนาสติก

 

21. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาเซปัคตะกร้อ

 

22. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬามวยไทย

 

23. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬากระบี่กระบอง

 

24. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอล

 

25. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะ

 

26. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตยะลา จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬายูโด

 

27. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย

 

28. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญกีฬาแฮนด์บอล

 

29. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา แนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

30. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

31. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

32. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานที่บรรจุ

- วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
การสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครสอบแข่งขัน ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 17 - 28 เมษายน 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

11 เมษายน 2562

ผู้ชม 391 ครั้ง

Engine by shopup.com