27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 22-26 เม.ย. 62

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่ 22-26 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหาร) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
- กองกฎหมาย
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระเดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา
- กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (2 อัตรา)
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา
- ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

4. นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

6. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
- กองวิศวกรรมการแพทย์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

7. วิศวกร (ชีวการแพทย์) จำนวน 6 อัตรา
- กองวิศวกรรมการแพทย์

- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่้วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 744 ครั้ง

Engine by shopup.com