31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความ“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่หาดใหญ่ เปิดจ็อบแฟร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้

“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่หาดใหญ่ เปิดจ็อบแฟร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

รมว.แรงงาน เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ปี 2562” “Songkhla Job Fair 2019” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมมือสถานประกอบการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ นักเรียน นักศึกษามีงานทำ ลดเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2562” “Songkhla Job Fair 2019” ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนที่ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทำงานระหว่างเรียน ซึ่งปัญหาการว่างงานและความยากจนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่เตรียมตัวจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และประชาชนที่ว่างงาน

 

 

 

 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศโดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็น“ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญคือ ลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งแข่งขันได้

 

 

 การจัดนัดพบแรงงานสงขลาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เข้าถึงแหล่งงาน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง โดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการสมัครงาน ทำให้ผู้หางานทำสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน สามารถแก้ปัญหาการว่างงาน ความยากจน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน ได้มีงานทำตรงกับความรู้ ความสามารถ และเป็นการร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

 

 

 

27 เมษายน 2562

ผู้ชม 212 ครั้ง

Engine by shopup.com