17 กันยายน 2562

ดูบทความกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 62

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ
1.2 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 1.2)

1.3 สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
14. และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.5 ผู้สมัครต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักอุตุนิยมวิทยา" ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

29 เมษายน 2562

ผู้ชม 900 ครั้ง

Engine by shopup.com