17 กันยายน 2562

ดูบทความกรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 8-27 พ.ค. 62

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 8-27 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทางหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโหละรูปพรรณและเครื่องประดับ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

2. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

3. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

4. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

5. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

6. คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (หญิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

7. ประติมากรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมไทย หรือทางประติมากรมสากล

8. ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือก ได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562" ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

29 เมษายน 2562

ผู้ชม 597 ครั้ง

Engine by shopup.com