31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 35 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. - 6 มิ.ย.62

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 35 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. - 6 มิ.ย.62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.ขึ้นไป


2. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) จำนวน 12 ตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องมือกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมระบบการผลิต
- สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.ขึ้นไป


3. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 5 ตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศซกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.ขึ้นไป


4. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.ขึ้นไป


5. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศซกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางก่อสร้าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีโยธา ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง หรือทางเทคโนโลยีสำรวจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.ขึ้นไป

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.dsd.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

03 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1455 ครั้ง

Engine by shopup.com