31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พ.ค. 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พ.ค. 62

 

 

 


 

 

 

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

มจพ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 อัตรา
1. ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย

2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการคลัง การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
- สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Eclipse, Visual Studio.NET (เน้น JAVA ภาษา C# หรือ VB) ได้
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL, ORACLE, MS-SQL Server และ MySQL
- มีความรู้เรื่องการติดตั้งและบริหารจัดการ Server ในกลุ่ม Linux, Microsoft
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน, ฐานข้อมูล, ด้าน Network, web Application และ Application บนระบบปฏิบัติการ Android, IOS (เช่น HTML, ASP Net, PHP, JAVA และอื่นๆ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานราชการได้ และพร้อมเข้ามาปกิบัติงานได้ตลอดเวลา กรณีมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน
- สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อ E-Learning ด้วยโปรแกรมสร้างสื่อ Animation

7. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 162, 1055 บรรจุ ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางด้านไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์

8. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 2013 บรรจุ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการผลิต แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถ หรือประสบการณ์ผลงานในการสร้างหุ่นยนต์ในทางใดทางหนึ่ง คือ ทางด้านการออกแบบกลไกล ทางด้านวงจรไฟฟ้า หรือทางด้านการเขียนโปรแกรม
- มีประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านหุ่นยนต์/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเสนอผลงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรีพิเศษ

9. วิศวกร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 1550 บรรจุ ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)


มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 9 อัตรา
10. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร การศึกษา พาณิชยศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิทเศศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขราวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี

14. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครืองกล ยานยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านยานยนต์

15. นักวิจัย (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 2032 บรรจุ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปฏิบัตงาน ณ อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.ปราจีนบุรี)
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตและทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ หรือวัสดุวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

16. นักวิจัย (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 2033 บรรจุ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปฏิบัตงาน ณ อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป มจพ.ปราจีนบุรี)
- ปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถทางด้านภาษา พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • การสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์สำคัญจากวัสดุชีวภาพ รวมทั้งการใช้งานเครื่องมือสกัดและวิเคราะห์สาร เช่น Supercritical fluid extraction, Gas chromatography, thin layer chromatography
  • บริหารโครงการวิจัย วิเคราะห์โครงการ และให้คำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย จัดทำ/พัฒนาข้อเสนอโครงการ
  • จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
  • ประสานงานระหว่างกลุ่มนักวิจัยร่วมกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการมจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 7 อัตรา

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร บัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ การศึกษา สารสนเทศศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีทางบริหาร บัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา สารสนเทศศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์๋ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

19. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานได้
- มีความสามารถอ่านและเขียนแบบมือและคอมพิวเตอร์ได้
- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบไอที และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office, Adobe Photoshop การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social Media ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางด้านเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารคณะ เช่น ปั๊มน้ำมัน ปั๊มลม เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ เตาเผา เป็นต้น
- มีความสามารถอ่านและเขียนแบบมือและคอมพิวเตอร์ได้
- มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดีวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 รับสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนไม่รับสมัครทางปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชารษฎร์ 1 แขวงวงศว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144, 1159, 1035,1036 http://www.hrd.kmutnbl.ac.th

2. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300

3. มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้าค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-000 ต่อ 5106

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

03 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1806 ครั้ง

Engine by shopup.com