27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 20 พ.ค. 62 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 20 พ.ค. 62 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1. ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด


กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวิชาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอินทรีย์


กลุ่มงานบริการ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


กลุ่มงานเทคนิค
1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาช่างยนต์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 819 ครั้ง

Engine by shopup.com