31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 202 (สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 15-21 พ.ค. 62

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 202 (สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 15-21 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 202 (สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ ก.พ. รับรองและในสาขาวิชา 202 ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต การเขียนแบบเครื่องกล อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ) เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องมือกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน) อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิตจ) อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต วิศวกรรมอุตสาหกรรม(ออกแบบการผลิต) การจัดการการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 479 ครั้ง

Engine by shopup.com