27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความตามรอยเท้าพ่อ! 3 คณะดัง ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังสร้างผู้นำนักศึกษาคุณภาพ

ตามรอยเท้าพ่อ! 3 คณะดัง ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังสร้างผู้นำนักศึกษาคุณภาพ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา บูรณาการการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ร.9 สู่ผู้นำนักศึกษาคุณภาพ พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชาติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมค่าย "โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ" ด้วยการเดินตามรอยเท้าพ่อ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันด้วย "แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" หวังสร้างผู้นำนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชาติ  ณ  แหล่งเรียนรู้และพักแรม กองบิน 5 อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า จากสภาวะในปัจจุบัน การทำงานต่างๆต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ต้องเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี จากเหตุผลดังกล่าวคณะบัญชี ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ" ขึ้น

 

 

 

 เพื่อให้นักศึกษาถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ ด้วยการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชาติ ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ดังกล่าว โดยจะนำผู้แทนนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ในแต่ละสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์อนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะฯเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน

 

 

 

 อาจารย์ชัยสรรค์ เปิดเผยต่อว่า การจับมือผนึกกำลังร่วมกันของ ทั้ง 3 คณะฯ ในครั้งนี้ มุ่งหวังร่วมกันในการบูรณาการการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ,ทักษะการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของในหลวงรัชกาล 9

 

 

 พร้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน มาปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคี ความเคารพนับถือรุ่นพี่รุ่นน้องและได้ถึงความรู้ทักษะประสบการณ์ความรักความเมตตา ความเอื้ออาทรเสียสละแบ่งปัน เพื่อทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจบทบาทและลักษณะการเป็นผู้นำที่ดีเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคนดีของสังคม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชาติต่อไป

 

 

10 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 171 ครั้ง

Engine by shopup.com