27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 15-27 พ.ค. 62

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 15-27 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
ค่าตอบแทน 13,800 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานอำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 พฤษภาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และ ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์หมายเลข 0-2590-8028 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 582 ครั้ง

Engine by shopup.com