31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสถาปัตย์ฯ เทคโน คว้า Popular Vote งานสถาปนิค’ 62

สถาปัตย์ฯ เทคโน คว้า Popular Vote งานสถาปนิค’ 62

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

นายสุประวีณ์ งำเมือง, นายเอกพันธ์ กันเย็น, นายทีปต์พล  สิทธิธรรม, นายอรรถพันธุ์  ไชยวรรณและนายกิตติศักดิ์ แซ่จง นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสาตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลพิเศษ Popular vote  จากการนำเสนอการออกแบบระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

 งานสถาปนิค 62’ จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบราชูปถัมภ์ มีวัตถุปรสะงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมฯ ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกและสังคม ตลอดจนให้บริหารทางวิชาแก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา ในปี 2562 กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” (ลักษะความเป็นอยู่ ณ สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมและเมืองซึ่งได้รับการดูแล โดยเริ่มจากกระบวนการออกแบบ วางผัง การใช้วัสดุและการก่อสร้าง รวมถึงการใช้งาน การบำรุงรักษา การปรับปรุงและการจัดการเมื่อหมดอายุ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและใช้ทรัยพากรอย่างคุ้มค่าจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนำไปสู่ กรีน อยู่ ดี : Living Green จากงานสถาปนิก)

 

 

 โดยผลงานการออกแบบของนักศึกษานำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เป็นการออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัยฯ   โดยมีอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

10 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 198 ครั้ง

Engine by shopup.com