10 เมษายน 2563

ดูบทความกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 30 พ.ค. 62

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 30 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (1) ความพิการทางการเห็น หรือ (2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือ (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com  หัวข้อ "สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง" ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 560 ครั้ง

Engine by shopup.com