31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา ภายในวันที่ 24 พ.ค. 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา ภายในวันที่ 24 พ.ค. 62

 

 


 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน 6 เดือน นับจากวันสมัคร หรือ
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ หรือ
4. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ หรือ
5. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวช
6. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ต้องมีผลคะแนนกาารทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกอาศแนบท้าย กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร และหากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์


2. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาอายุรศาสตร์) สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน 6 เดือน นับจากวันสมัคร หรือ
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน 6 เดือน นับจากวันสมัคร หรือ
4. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน 6 เดือน นับจากวันสมัคร
5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ต้องมีผลคะแนนกาารทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกอาศแนบท้าย กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร และหากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์


3. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์) สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน 6 เดือน นับจากวันสมัคร
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ต้องมีผลคะแนนกาารทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกอาศแนบท้าย กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร และหากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์


4. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน 6 เดือน นับจากวันสมัคร
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ต้องมีผลคะแนนกาารทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกอาศแนบท้าย กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร และหากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้สมัครผ่านทางระบบรับสมัคร SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ www.recruit.sut.ac.th ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 392 ครั้ง

Engine by shopup.com