17 กันยายน 2562

ดูบทความกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 27-31 พ.ค. 62

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 27-31 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท)
- ได้รัปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


2. ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา (อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท)
- ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
2. ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dwf.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์/สมัครงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.สามเสนใน ในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (เลขานุการกรม) ส่งไปที่กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาล"

หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครรายใดมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครที่มีการประทับตราไปรษณีย์ต้นทางก่อนวันรับสมัครและหลังวันปิดรับสมัครให้ถือเป็นโมฆะ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมสัครสอบ จำนวน 200 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 559 ครั้ง

Engine by shopup.com