17 กันยายน 2562

ดูบทความกรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 60 อัตรา

1. กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 32 อัตรา

- พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 9 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.1 จำนวน 4 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.2 จำนวน 11 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.3 จำนวน 4 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.4 จำนวน 4 อัตรา

 

2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 28 อัตรา

- ทักษะช่าง สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 16 อัตรา
- ทักษะช่าง สังกัด ทภ.1 จำนวน 5 อัตรา
- ทักษะช่าง สังกัด ทภ.2 จำนวน 1 อัตรา
- ทักษะช่าง สังกัด ทภ.3 จำนวน 3 อัตรา
- ทักษะช่าง สังกัด ทภ.4 จำนวน 3 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 พลขับ

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี ในการนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือสธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัตบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

2. กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี ในการนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล(ยานนต์, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผู้การสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่้มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

22 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 524 ครั้ง

Engine by shopup.com