17 กันยายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 140 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 24 มิ.ย. 62

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 140 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 24 มิ.ย. 62

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (งบประมาณแผ่นดิน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คณะนิติศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายมหาชน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายมหาชน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายแพ่ง วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายทั่วไป วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายพาณิชน์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากฎหมายพาณิชย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะสื่อสารมวลชน

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1446 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1231 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1375 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะบริหารธุรกิจ

1. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1370 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1457 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 975, 979, 981 จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 712, 983 จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 825, 826, 980 จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 975, 979, 981 จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1458 จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1447 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 707, 708 จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 709, 1169 จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 259, 542 จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 259, 542 จำนวน 2 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะรัฐศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาการปกครอง วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1519 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาการปกครอง วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1527 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะมนุษยศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1460 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1178 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1471 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1176 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1344 จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิปริญญโท อัตราเลขที่ 27, 1349 จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปรัชญา วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 30, 436 จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1462 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1467 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1459 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1352 จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 717, 1173 จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 623 จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 968 จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 622
833 จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 986 จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันอก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 624 จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาลาว ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันอก วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 721 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1003 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1192 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 991 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิชาสถิติ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 633 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิชาสถิติ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1000 จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิชาสถิติ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1183 จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1188, 1195 จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1355 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1518 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1356 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1001, 1002 จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1506 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะศึกษาศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1217, 1495 จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1348 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1358, 1362 จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย วุฒิปริญญาเอ อัตราเลขที่ 1474, 1490 จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1482 จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1473 จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1476 จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 348, 1011 จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 69 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1368 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษาและอุดมศึกษา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1018, 1019, 1346 จำนวน 3 อัตรา
12. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษาและอุดมศึกษา วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1206 จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1016, 1213, 1366 จำนวน 3 อัตรา
14. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1492 จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1475 จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1477 จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1491 จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1360 จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1364 จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1478 จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1385 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

คณะเศรษฐศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 866 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1530 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1053 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1529 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 267, 1222 จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 268 จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 752 จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1350 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ วุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ 1353, 1533 จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 356 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประวัติเศรษฐกิจ วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 1055, 1228 จำนวน 2 อัตรา

 

เอกสารแนบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบิดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 4 (หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.ru.ac.th ) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00 น. - 11.30. น. ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น. (ผู้สมัครเข้ารับการัดเลือกจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 มิถุนายน 2562)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

01 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1980 ครั้ง

Engine by shopup.com