19 ตุลาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิ.ย. 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิ.ย. 62

 

 

 

 

 

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา


คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
1. ตำแหน่งเลขที่ 362 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ตำแหน่งเลขที่ 252 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
3. ตำแหน่งเลขที่ 273 และ ตำแหน่งเลขที่ 319 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถใช้เครื่องจักรกลขั้นพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด ได้เป็นอย่างดี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร. 0-2555-2000 ต่อ 6203 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 599 ครั้ง

Engine by shopup.com