19 ตุลาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 21 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 21 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


2. ตำแหน่งพนักงานช่วงเหลือคนไข้ จำนวน 25 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
- มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน) หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การช่วยเหลือคนไข้การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี)


3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


4. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์


5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 540 ครั้ง

Engine by shopup.com