17 กันยายน 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 24 มิ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 24 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
19. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบัส) จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถแทรกเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 8 อัตรา

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการภายในและในสังคมสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู

- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธาณสุขและอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

 

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขภิบาล

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดบเา (รถบัสและรถแทรกเตอร์)

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ตามกฎหมาย

 

8. ตำแหน่งคนงานทั่วไป

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

9. ตำแหน่งคนสวน

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จักสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 

10. ตำแหน่งภารโรง

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครดูได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 474 ครั้ง

Engine by shopup.com