15 กันยายน 2562

ดูบทความสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครรับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 11 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครรับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 11 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/ หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" หรือเว็บไซต์สำนังานสถิติแห่งชาติที่ http://www.nso.go.th/ หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 534 ครั้ง

Engine by shopup.com