17 กันยายน 2562

ดูบทความสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครพนักงานสถาบัน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครพนักงานสถาบัน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกลุ่มงานเงินทุน กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา 100429
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPont) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ "สมัครสายสนับสนุน" ไปที่หัวข้อ "สมัครออนไลน์ที่นี่" หรือ job.nida.ac.th (ติดต่อสอบถามโทร. 0-2727-3580) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา 100438
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นลูกจ้างชั่วคราวของทุกหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปฏิบัติงานในสถาบันฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ด้านการเงินและพัสดุ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ สมัครสายสนับสนุน สมัครออนไลน์ที่นี่ หรือ job.nida.ac.th (ติดต่อสอบถามโทร. 0-2727-3580) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 371 ครั้ง

Engine by shopup.com