17 กันยายน 2562

ดูบทความคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน RMTC 2019 เปิดเวทีนักวิจัยแลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมอุตสาหการ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน RMTC 2019 เปิดเวทีนักวิจัยแลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมอุตสาหการ   

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2562 “Precision Manufacturing, Materials and Industrial Education” (RMTC2019) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดิเอมเพลสเชียงใหม่ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31  พฤษภาคม 2562

 

 

 ภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “IE Thailand 4.0 กับ Logistics” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการและมอบรางวัล Best Paper ในแต่ละสาขาดังนี้

 

  • สาขาวิศวกรรมการผลิต Manufacturing Engineering (MNE) ผลงานเรื่อง เครื่องมือตัดและตัวแปรของกระบวนการที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กหล่อผสม โดยเฉลิม ขุนเอียด, ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง จาก มทร.สุวรรณภูมิ 2.ผลงาน ประสิทธิภาพระบบการผลิตแบบทรานเฟอร์ โดยสัญญา คำจริง, เฉลิม ขุนเอียด , ธานี สมวงศ์ 3.ผลงานเรื่อง ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการอัดน้ำยาไม้ยางพาราแปรรูปด้วยน้ำร้อน กรณีศึกษา : บริษัท วู้ดเวอร์คแอดวานซ์ จำกัด โดยเดช เหมือนขาว, ศุภชัย ชัยณรงค์, ชัยยุทธ มีงาม, ยงยุทธ ดุลยกุล จาก มทร.ศรีวิชัย 4.ผลงานเรื่องพฤติกรรมการดีดกลับของชิ้นงานหลังการพับขึ้นรูปในกระบวนการพับแบบไวปิ้งดาย ด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง โดยบัณฑิต กิติวงค์, กฤติธรณ์ นามสง่า, กุลชาติ จุลเพ็ญ จาก มทร.ธัญบุรี
  • สาขาวัสดุศาตร์และการประยุกต์ใช้งาน Material Science and Application (MSA) ผลงานเรื่องศึกษาคุณสมบัติวัสดุโฟมรีไซเคิล ผสมเส้นใยแก้วเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดย รำพึง เจริญยศ, สุทธิสาร อนันตรัตนชัย, จักรินทร์ น่วมทิม จาก มทร.สุวรรณภูมิ
  • สาขาโซ่อุปทานและโลจีสติกส์ Supply chain& logistics (SCL) ชื่อผลงานการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มจากสายธารคุณค่าของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแกงขมิ้นหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอรปวีณ์ เลิศไกร, กฤติกา จินาชาญ, ธิรนันท์ วัฒนโยธิน จาก มทร.ศรีวิชัย
  • สาขาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Production and Operations Management (POM) ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางลดต้นทุนการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี โดยศราวุธ จันทร์กลาง, พิชิตชัย เรือน้อย จาก มทร.ตะวันออก
  • สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Education (IED) ผลงานเรื่อง การออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะทรงกระบอกแบบหมุนเทชิ้นงาน โดยศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด, แมน ฟักทอง, สมชาย โพธิ์พยอม, เกรียงไกร ธารพรศรี, ธงชัย เครือผือ จาก มทร.ล้านนา
  • สาขาสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Other Related fields (ORF) ผลงานเรื่อง ผลของอัตราการป้อนสารอินทรีย์ต่อการเกิดซัลไฟด์ไอออน (S2-) ของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร โดยรุ่งนภา ตุรงค์เรือง, พัชรี อินธนู จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้และผลงานเรื่อง การวิเคราะห์หาปัจจัยในการสร้างเครื่องตะบันน้ำด้วยเครื่องมือการออบแบบการทดลองทางวิศวกรรม โดยวชิรธร จันทร์ชมภู, ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช, จิรวัฒน์ ณ พัทลุง, สุจิตรา ทิพย์ศรีราช จากมทร.ตะวันออก

 

การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยที่สร้างคุณค่าแล้วยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปซึ่งยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคเอกชนและสถานประกอบการที่ร่วมออกบูธนำเสนอนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยซึ่งในครั้งหน้า มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน RMTC 2020 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

07 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com