17 กันยายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 14 อัตรา สมัครได้ตามวัน-เวลา-ในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 14 อัตรา สมัครได้ตามวัน-เวลา-ในประกาศ

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5631 สังกัดสาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางด้านกายภาพบำบัด หรือที่เกี่ยวข้อง

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 28 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก ด้านภาษาไทย/วรรณคดีไทย/การสอนภาษาไทย หรือหลักสูตรและการสอน ที่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
- มีวุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือหลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย) และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตร์บัณฑิต หรืออักษรศาสตรบัณฑิต ด้านภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทย

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 2106 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ หรือนิวเคลียร์เทคโนโลยี

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

4. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 2124 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

5. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5761 สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา หรือ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือ สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
- มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา หรือ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือ สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

6. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 812 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เคหะการ การออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน การจัดการ และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

7. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 4764 และ 4765 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 2 อัตรา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 


8. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 4762 และ 4763 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 2 อัตรา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

9. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5782 และ 5783 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สหวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ ศิลปะการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบแฟชั่น การออกแบบพัสตราภรณ์ การออกแบบบริการ (Service Design) การออกแบบประสบการณ์ (User Experience Design) และมีคะแนนทักษะ ภาษาอังกฤษ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

10. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5550 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

11. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 360 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

** สามารถสมัครงานได้ตามไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 903 ครั้ง

Engine by shopup.com