17 กันยายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 17 อัตรา สมัครตามวัน-เวลา-สถานที่ระบไว้ในใบประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 17 อัตรา สมัครตามวัน-เวลา-สถานที่ระบไว้ในใบประกาศ

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง 2129 สังกัดกองบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 85 สังกัดการจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. ตำแหน่งลูกมือช่าง ตำแหน่งเลขที่ 117 สังกัดการจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างโลหะ สาขาเทคโนโลยีคมนาคม

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

4. ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งเลขที่ 105, 4653, 4712 และ 4717 และ 4719 สังกัดการจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 อัตรา
- มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

5. ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งเลขที่ 1580 และ 1690 สังกัดกองบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

6. ตำแหน่งนักการภารโรง ตำแหน่งเลขที่ 4070 สังกัดกองบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่งเลขที่ 4561- 4562 สังกัดศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

8. ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง ตำแหน่งเลขที่ 1614 สังกัดกองบริหารงาน คณะพยาบาลศาสต์ จำนวน 1 อัตรา
มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้
- สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

10. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 316 สังกัดคณะแพทยศาสต์ (ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้ ด้านไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง โยธา ก่อสร้าง เครื่องกล ปรับอากาศ เครืองทำน้ำเย็น หรือคุณวุฒิทางช่างอุตสาหกรรม ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

** สามารถสมัครงานได้ตามไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com