17 กันยายน 2562

ดูบทความคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย “PARAMEDIC GAMES” ครั้งที่ 5

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย “PARAMEDIC GAMES” ครั้งที่ 5

 

 

 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมี นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน มีนิสิตนักศึกษาจาก4 สถาบันเข้าร่วม

 

 

 นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 มีสถาบันการศึกษาในเครือของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพให้นิสิต นักศึกษา เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อชุมชนและสังคมในอนาคต

 

 สำหรับการประชุมฯดังกล่าว มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักศึกษา จำนวน 370 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น รางวัลผู้ที่มีคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยอาจารย์ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านวิชาการในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มการพัฒนาด้านวิชาชีพและโอกาสงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” และการบรรยายเรื่อง Pre hospital care Korat Model” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally)

 

 

 และภายหลังเสร็จสิ้นจากการจัดประชุมฯ ทั้ง 4 สถาบัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 5” เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

10 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com