17 กันยายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 14 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 14 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค จำนวน 18 อัตรา

- พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

- พยาบาลเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

6. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 227 ครั้ง

Engine by shopup.com