05 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิ.ย. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

1.1 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

2. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

2.1 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

3. ตำแหน่ง นักายภาพบำบัด กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

3.1 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

4.1 โรงพยาบาลมะขาม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ
5.1 โรงพยาบาลสองพี่น้อง จำนวน 1 อัตรา
5.2 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา
5.3 โรงพยาบาลมะขาม จำนวน 1 อัตรา
5.4 โรงพยาบาลแก่งหางแมว จำนวน 1 อัตรา
5.5 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา
5.6 รพ.สต.ตำบลพลับพลา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 

6. ตำแหนง พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานบริการ

6.1 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

7. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานบริการ

7.1 โรงพยาบาลสอยดาว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

8. ตำแหน่ง ประจำห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ

8.1 โรงพยาบาลแก่งหางแมว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

 

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานบริการ

9.1 โรงพยาบาลสอยดาว จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

10. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค

10.1 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา
10.2 โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

วัน เเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น.)

ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครจำนวนมากสถานที่รับสมัครอาจเปลี่ยนเป็นห้องประชุมจันทร์กระจ่าง ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1014 ครั้ง

Engine by shopup.com