17 กันยายน 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลโป่ง จ.ชลบุรี รับพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 62

เทศบาลตำบลโป่ง จ.ชลบุรี รับพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐ สถาบันศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐ สถาบันศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐ สถาบันศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

พนักงานจ้างทั่วไป

2. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

3. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่อมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

4. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

5. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

กองคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

2. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3807-8953 ต่อ 102, 0-3807-8888

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 217 ครั้ง

Engine by shopup.com