17 กันยายน 2562

ดูบทความสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิ.ย. 62

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


2. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด


3. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในด้านการกำหนดอาหาร


4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


5. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตกรรม


6. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างดื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.galya.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2562 ผู้สมัครสามารถขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 3 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หรือลงทะเบียนสมัครออนไลน์ทาง QR Code (ดูได้จากไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 137 ครั้ง

Engine by shopup.com