27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมรส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยฯและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏทั่วประเทศ

มรส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยฯและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏทั่วประเทศ

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 28โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านวิชาการ การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา

 

 

 

 

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 157 ครั้ง

Engine by shopup.com